ปรีชาสอนขับรถยนต์

ปรีชาสอนขับรถยนต์ -

สอบใบขับขี่

หลักฐานการทำใบอนุญาตขับขี่

1. ต้องมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

 

ท่าที่ใช้บังคับสอนใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

1. ถอยหลังเข้าจอด และออกจากช่องว่างด้านซ้าย

2. ขับรถเดินหน้าและหยุดเทียบทางเท้าระยะห่างไม่เกิน 25 ซม.

3. เดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

 

บริการรถยนต์เพื่อใช้ในการสอบปฏิบัติ (ฟรี)

เลือกเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น.ระยะเวลาที่เหมาะสมควรเรียนอย่างน้อยวันละ 2 ชม.

เรียนรู้อย่างรู้หลัก ขับรถยนต์ด้วยความมั่นใจ

(เน้นประสบการณ์บนถนนใหญ่ รับรองผลจนได้ใบขับขี่)

drive_new2555